Bürgermeister, Stadtrat, Ausschüsse

Bürgermeister

Name Telefon Telefax Zimmer E-Mail
Claus Meyer
Bürgermeister
09244 9852-20 09244 9852-18 OG 4
Peter Marschall
2. Bürgermeister
Johanna Graf
3. Bürgermeisterin

Mitglieder des Stadtrats

Name Telefon Telefax Zimmer E-Mail
Simone Bauenschmidt
Stadträtin
Andrea Carl
Stadträtin
Richard Engelhardt
Stadtrat
Reinhold Häberlein
Stadtrat
Matthias Hümmer
Stadtrat
Matina Köhler
Stadträtin
Lothar Kornburger
Stadtrat
Birgit Leistner
Stadträtin
Werner Otto
Stadtrat
Ulrich Strauß
Stadtrat
Hans Thummert
Stadtrat
Hans Weidinger
Stadtrat

Bau- und Umweltausschuss

Name Telefon Telefax Zimmer E-Mail
Claus Meyer
Bürgermeister
09244 9852-20 09244 9852-18 OG 4
Peter Marschall
2. Bürgermeister
Matthias Hümmer
Stadtrat
Werner Otto
Stadtrat
Ulrich Strauß
Stadtrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Name Telefon Telefax Zimmer E-Mail
Reinhold Häberlein
Stadtrat
Birgit Leistner
Stadträtin
Hans Thummert
Stadtrat
Hans Weidinger
Stadtrat

Jugendbeauftragter und Referat für den Jugend- und Schulbereich

Name Telefon Telefax Zimmer E-Mail
Hans Weidinger
Stadtrat

Referat für das Feuerwehrwesen

Name Telefon Telefax Zimmer E-Mail
Werner Otto
Stadtrat

Referat für den Umweltbereich

Name Telefon Telefax Zimmer E-Mail
Andrea Carl
Stadträtin

Referat für den Fremdenverkehr u. die Erholungseinrichtungen

Name Telefon Telefax Zimmer E-Mail
Richard Engelhardt
Stadtrat

Referat für Sport und Kultur

Name Telefon Telefax Zimmer E-Mail
Hans Thummert
Stadtrat

Referat für Landwirtschaft

Name Telefon Telefax Zimmer E-Mail
Matina Köhler
Stadträtin

Referat für Soziales

Name Telefon Telefax Zimmer E-Mail
Johanna Graf
3. Bürgermeisterin